Shërbimi bazë (brënda për brënda Shqipërisë):

Shërbimi ROAMING (brënda dhe jashtë Shqipërisë):

Opsione shtesë (+ cmimi bazë) :